GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Private Equity managers S.A.
jest spółką holdingową Grupy PEManagers, wyspecjalizowanej w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital

Działalność

Grupa Private Equity Managers (Grupa PEManagers) jest podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszach venture capital. Trzonem zespołu zarządzającego aktywami są członkowie Zarządu oraz Partnerzy z długoletnim doświadczeniem, potwierdzonym osiągnięciami w funduszach inwestycyjnych.

Historia

Grupa PEManagers powstała poprzez wydzielenie działalności w zakresie zarządzania aktywami  z Grupy MCI, które dokonane zostało w latach 2010-2012. Tak rozdzielony model biznesu zgodny jest ze światowymi standardami w branży private equity. Od rozpoczęcia działalności w 1999 r. fundusze zarządzane przez Grupę MCI (a obecnie przez Grupę PEManagers) zrealizowały ponad 60 projektów inwestycyjnych, dokonały ponad 30 wyjść z inwestycji (całkowitych oraz częściowych), osiągając średnioroczną wewnętrzną stopę zwrotu IRR netto na zarządzanym portfelu aktywów w wysokości ok 23%. Przeprowadzony proces Pre-IPO, poprzez inwestycje kluczowych managerów i partnerów (MBO) oraz inwestora finansowego w akcje Spółki, potwierdził potencjał wzrostu Grupy PEManagers.

Strategia

Wykorzystując swoje atuty PEManagers stworzyła strategię, która pozycjonuje ją względem atrakcyjnych trendów rynkowych i umożliwia ekspozycję na wzrostowe segmenty.

Nadrzędnym celem strategii spółki jest zdynamizowanie wzrostu osiąganych przychodów z zarządzania aktywami.

Będzie on realizowany poprzez:

– organiczny wzrost aktywów pod zarządzaniem (wzrost wartości istniejących portfeli inwestycyjnych),

– dalszą ekspansję geograficzną i dokonywanie inwestycji na perspektywicznych rynkach (DACH,, CEE),

– pozyskiwanie nowych środków na inwestycje (m.in. doradzanie MCI Capital w zakresie pozyskiwania środków pieniężnych na nowe emisje certyfikatów inwestycyjnych oraz wzrost znaczenia inwestorów publicznych i instytucjonalnych)

– aktywny udział w procesie konsolidacji branży asset managerów aktywów niepublicznych

– poszerzanie gamy zarządzanych funduszy o nowe fundusze typu commitment tworzone z zagranicznymi Limited Partners

– współpracę z globalnie działającymi podmiotami private equity.

Zarządzanie aktywami

Główne przychody Grupy PEManagers pochodzą z opłat za zarządzanie powierzonymi aktywami: stałej oraz zmiennej.

Grupa PEManagers zarządza aktywami poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MCI TFI), w modelu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, w których głównym uczestnikiem jest MCI Capital, a także KFK i inne osoby/podmioty. MCI TFI powierzyło zarządzanie aktywami spółce MCI Asset Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z Grupy PEManagers.

Aktywa pod zarządzaniem

PEManagers należy do najdynamiczniej rozwijających się spółek zarządzających aktywami w Polsce. Według stanu na koniec 2015 r. Grupa PEManagers zarządza aktywami o wartości ok 2,5 mld zł.

 

fundusze pod zarządzaniem