GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  35,00 PLN  |  -1,50 PLN  |  -4,11%
Otoczenie makro

Gospodarka Polski

Produkt krajowy brutto Polski wzrósł realnie w 2015 roku o 3,6% – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że miniony rok przyniósł najsilniejszy wzrost gospodarczy od czterech lat. Ekonomiści szacowali ubiegłoroczny wzrost gospodarczy na 3,5% wobec 3,3% odnotowanych w roku 2014.

Motorem napędowym polskiej gospodarki był sektor przemysłowy, gdzie wartość dodana brutto zwiększyła się o 5,4% wobec wzrostu o 4,0% odnotowanego w roku 2014. Wartość dodana w budownictwie zwiększyła się o 4,4% rdr, w handlu i naprawach o 3,1%, a transporcie i gospodarce magazynowej o 0,7%

W 2015 roku dynamika popytu krajowego wyniosła realnie 3,4% rdr i była niższa od 4,9% odnotowanych rok wcześniej. Handel zagraniczny podniósł dynamikę PKB o 0,3 pkt. proc., podczas gdy w 2014 roku kontrybucja eksportu netto wyniosła  -1,5 pkt. proc. Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w 2015 roku o 3,1% rdr, czyli tak samo jak w roku ubiegłym. Inwestycje zwiększyły się o 6,1% rdr wobec 9,8% w 2014 roku.

Źródło: GUS, styczeń 2016