GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  31,00 PLN  |  -0,10 PLN  |  -0,32%
Aktualności
Powrót do listy
10
05.2018
Grupa Private Equity Managers ogłosiła wyniki za I kwartał 2018: 3,8 mln zł zysku brutto i rosnące r/r przychody z zarządzania Funduszami
  • Grupa wypracowała 3,8 mln zł zysku brutto – mniej niż przed rokiem głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zmiennych
  • Spółka wypracowała wynagrodzenie zmienne za zarządzanie funduszem MCI.CreditVentures 2.0 FIZ (0,4 mln zł) oraz subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 (0,1 mln zł)
  • PEM wypłaci w tym roku nie mniej niż 10 mln zł dywidendy z zysku za rok 2017 oraz zysków lat ubiegłych. Dalej realizuje skup akcji własnych zapoczątkowany w listopadzie 2017 r.
  • Zespół został wzmocniony przez Michała Staszkiewicza i Arkadiusza Podziewskiego. Pierwszy z nich objął funkcję wiceprezesa Private Equity Managers S.A. i MCI Capital TFI S.A., drugi został Partnerem w zespole inwestycyjnym odpowiedzialnym za obszar buyout.

 

WYNIKI FINANSOWE

Na koniec I kwartału 2018 r. aktywa brutto pod zarządzaniem Grupy wyniosły 2,3 mld zł, natomiast aktywa netto 2,0 mld zł. Przychody z tytułu zarządzania osiągnęły w tym okresie poziom 12,4 mln zł i były wyższe o 6,6% w stosunku do I kwartału 2017 r., co przełożyło się również na wzrost zysku brutto z działalności podstawowej (wzrost o 7,2%).

W I kwartale 2018 r. Grupa PEM osiągnęła zysk brutto na poziomie 3,8 mln zł w porównaniu do 4,8 mln zł zysku brutto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek wyniku brutto w I kwartale 2018 r. był spowodowany głównie wzrostem kosztów ogólnego zarządu (5,5 mln zł w I kwartale 2018 r. w porównaniu do 4,5 mln zł w I kwartale 2017 r.), głównie w wyniku wzrostu kosztu wynagrodzeń zmiennych (zwiększenie rezerwy na Carry fee z związku ze wzrostem wycen spółek portfelowych).

NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA I KWARTAŁU

– W I kwartale skupiliśmy sie na budowaniu wartości spółek z portfela, a dodatkowo udało nam się wyjść z sukcesem z inwestycji Venture Capital prowadzonej przez fundusz Internet Ventures. Jednocześnie dalej rozwijaliśmy nasze kanały pozyskiwania kapitału – obok sprzedaży certyfikatów trzech naszych funduszy, kontyunowaliśmy emisje obligacji publicznych MCI.PrivateVentures. Pozytywne wydarzenia w naszych portfelach inwestycyjnych przełożyły się na dobre stopy zwrotu naszych funduszy i zadowalające wyniki finansowe.– powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu Private Equity Managers  S.A.

W lutym 2018 r. fundusz MCI.PrivateVentures FIZ (w którego skład wchodzą MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures) wyemitował trzecią serię obligacji o łącznej wartości nominalnej 40 mln PLN w ramach publicznego programu emisji skierowanego do inwestorów indywidualnych. Pula oferowanych obligacji została wyczerpana, a papiery dłużne funduszu zostały objęte przez 747 inwestorów. Obligacje zostały wyemitowane na okres 4 lat.

Pod koniec I kwartału 2018 r. doszło do sprzedaży przez fundusz Internet Ventures wszystkich udziałów w serwisie Zdrowegeny.pl (dawniej Platforma Badań Genetycznych). Nowym właścicielem platformy został inwestor branżowy – Diagnostyka Sp. z o.o.

WZMOCNIENIE KOMPETENCJI W FUNDRAISINGU I ZESPOLE INWESTYCYJNYM

Z początkiem kwietnia do składu zarządów MCI Capital TFI oraz PEM dołączył Michał Staszkiewicz, wcześniej związany z Franklin Tempeton Investments. Jako wiceprezes zarządu będzie odpowiadał za prowadzenie zespołu fundraisingowego oraz współpracę z siecią dystrybucji certyfikatów inwestycyjnych. Jednym z kluczowych zadań nowego wiceprezesa będzie poszerzenie grona odbiorców certyfikatów MCI.EuroVentures, MCI.TechVentures oraz MCI.CreditVentures i skierowanie unikalnych produktów Grupy do wybranych inwestorów indywidualnych w Polsce.

Arkadiusz Podziewski dołączył do zespołu inwestycyjnego na początku roku, zostając Partnerem. Jest odpowiedzialny za inwestycje w obszarze buyout (spółek dojrzałych), głównie w obszarach industry 4.0 oraz B2B services. Arkadiusz Podziewski wcześniej był związany z funduszami private equity Darby oraz Innova Capital.

DYWIDENDA

PEM dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od debiutu giełdowego w 2015 roku. W zeszłym roku Spółka wypłaciła 10 mln zł dywidendy. W dniu 28 marca Zarząd podjął uchwałę, w której zarekomendował ZWZ przeznaczenie co najmniej 10 mln zł z zysku roku 2017 oraz z kapitałów zapasowych wypracowanych z zysków lat ubiegłych na wypłatę dywidendy, co daje akcjonariuszom nie mniej niż 2,93 zł dywidendy na jedną akcję. Przy obecnym kursie daje to ok. 8-proc. stopę dywidendy.

SKUP AKCJI WŁASNYCH

Od 9 listopada 2017 r. PEM realizuje program skupu akcji własnych. Zgodnie z uchwałą Zarządu przedmiotem skupu może być nie więcej niż 125.000 akcji własnych.

– W ocenie zarządu obecny kurs akcji PEM nie odzwierciedla dobrej sytuacji płynnościowej  i finansowej spółki. Skup akcji jest naszą odpowiedzią na tę sytuację i jednocześnie próbą ustabilizowania kursu. Od rozpoczęcia skupu do dnia 18 kwietnia, czyli ostatniego dnia nabywania przez nas akcji, PEM skupił 3.559 akcji stanowiących 0,1% kapitału zakładowego. Program skupu będziemy realizować dalej w roku 2018 – powiedziała Ewa Ogryczak, wiceprezes zarządu i CFO Private Equity Managers  S.A.

Data publikacji wpisu: 10/05/2018 19:38
Powrót do listy