GPW
GPW
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  9,80 PLN  |  -0,20 PLN  |  -2,00%

Szczegółowe informacje na temat naszej działalności dostępne w serwisie Grupy MCI   →

Polityka dywidendy

Nadrzędnym celem biznesowym Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. jest maksymalizacja wartości akcji dla akcjonariuszy poprzez maksymalizowanie zysku osiąganego z zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych.

Celem Private Equity Managers S.A. („Spółka“) jest zapewnienie akcjonariuszom udziału w osiągniętym zysku Spółki poprzez coroczną wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od opisanych poniżej okoliczności oraz po uzyskaniu zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rekomendując podział zysku Spółki za lata obrotowe począwszy od roku obrotowego kończącego się w 2014 r., Zarząd będzie przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję wypłaty dywidendy z rocznego zysku netto Spółki w wysokości ustalanej jako 50% – 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w danym roku obrotowym, nie więcej jednak niż jednostkowy zysk netto Spółki.

Wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Spółki do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych Spółki, istniejących zobowiązań oraz oceny perspektyw Spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych, Spółka wyspłaciła następującą dywidendę:

Lp Okres za jaki wypłacana jest dywidenda Dzień dywidendy Termin wypłaty dywidendy Wysokość dywidendy Wysokość dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję
1. 1.01.2013-31.12.2013 r. 31.03.2013 r. W ciągu dwóch miesięcy od dnia powziecia uchwały o podziale zysku 72.470.723,42  PLN 21,71 PLN
2. 1.01.2014 – 31.1.2014 r. 10.07.2015 r. 24.07.2015 r. 36.807.881,32 PLN 12,04 PLN
3. 1.01.2015 – 31.12.2015 29.06.2016 r. 15.07.2016 r.

30.09.2016 r.

49.071.842,82 PLN 14.41 PLN