GPW
GPW

Profesjonalne zarządzanie aktywami

alternatywnymi typu  Private Equity

Dowiedz się więcej
Aktualności
Cena Akcji Private Equity Managers (PEM)  |  31,60 PLN  |  0,60 PLN  |  1,94%

Fundusze Pod zarządzaniem

euro

Subfundusz MCI.Euro
Ventures 1.0

Subfundusz typu private equity, którego aktywa lokowane są w spółki średniej wielkości z branż: TMT, usług finansowych i dla biznesu, e-commerce, dystrybucji, BPO i infrastruktury, posiadające ugruntowaną pozycję rynkową lub będące wiodącymi podmiotami w danym obszarze działalności z Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji. Inwestycje charakteryzują się większą stabilnością stopy zwrotu i obarczone są mniejszym ryzykiem inwestycyjnym w stosunku do inwestycji typu venture capital.

 

mci_techventures

Subfundusz MCI.Tech
Ventures 1.0

Subfundusz koncentruje się na inwestycjach w spółki z branż: usługi internetowe i telekomunikacyjne, usługi i technologie mobilne (B2C), media cyfrowe, e-commerce, technologie bezprzewodowe, software, FinTech, Internet of Things oraz IT, będące w fazie wzrostu, nienotowane na rynku regulowanym, cechujące się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu przy jednocześnie niższym stopniu ryzyka niż dla działalności early stage. Inwestycje realizowane są w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej oraz Turcji i Rosji.
mci-creditventures

MCI.Credit
Ventures
2.0 FIZ

Fundusz specjalizujący się w instrumentach dłużnych: mezzanine z preferencją dla spółek technologicznych,venture debt dla funduszy

venture capital/ growth, obligacje wysoko rentowne (high yield bonds) i obligacje FIZ / FIO. Lokuje również kapitał w inne kategorie, w tym środki pieniężne o charakterze długu / senior, weksle.

helix_ventures

Helix Ventures
Partners
FIZ

Fundusz inwestujący w projekty na wczesnych etapach rozwoju – typu early stage – w sektorach nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych na polskim rynku, z koncentracją na obszarze cloud computing, Internet, software, technologie mobilne i bezprzewodowe (B2B). Fundusz został utworzony w ramach pozyskania wsparcia finansowego ze strony KFK. Okres trwania funduszu określono na 10 lat.

internet_ventures

Internet
Ventures
FIZ

Fundusz inwestujący w sektory m.in.: e-commerce, online marketplaces, internet of things (IoT), cloud computing, software as a service (SaaS), big data, w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz na etapie wzrostu z perspektywami na sukces na rynku polskim, ale także europejskim i globalnym. Planowana docelowa kapitalizacja funduszu wynosi 100 mln zł.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub zostaw swój numer - oddzwonimy.

(+48) 22 354 83 53

Private Equity

Oznacza proces nabywania udziałów i akcji w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach publicznych, z zamiarem odsprzedaży tych udziałów w przyszłości z zyskiem.

W formie, w jakiej ten rynek znamy obecnie, istnieje już od ponad 30 lat. Poszczególne fundusze mają własną politykę inwestycyjną, która często preferuje wybrane branże, regiony czy etapy rozwoju przedsiębiorstwa.

Venture Capital jest jedną z odmian Private Equity, która oznacza politykę inwestowania w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju.

Specyfika działalności funduszy PE polega na tym, że w okresie trwania inwestycji (przeciętnie od 3 do 7 lat) wspomagają one przedsiębiorstwa swoją fachową wiedzą i budują ich wartość, aby po tym okresie zrealizować zyski wychodząc z inwestycji.

Kapitał PE/VC najczęściej trafia do
przedsiębiorców w celu sfinansowania:

Rozwoju
technologii
Zwiększenia kapitału
obrotowego
Fuzji
i przejęć

Zalety funduszy PE/VC

  • W długim okresie fundusze PE/VC osiągnęły wyższe stopy zwrotu w relacji do wyników inwestycji w spółki notowane na rynku giełdowym – zarówno w Europie jak i w USA.
  • „Stock picking” – jedną z głównych zalet dobrych zarządzających funduszami jest umiejętność doboru takich spółek do portfela, które cechują się wysokim potencjałem wzrostu.
  • Zarządzający funduszami PE/VC wynagradzani są od zysków jakie wypracują dla swoich inwestorów, dzięki czemu są zmotywowani do osiągania jak najlepszych wyników.
  • Dywersyfikacja portfela – z uwagi na niską korelację pomiędzy zwrotami z PE/VC, a publicznie notowanymi akcjami, wprowadzając do portfela zróżnicowane instrumenty można zmniejszyć jego wahania i ryzyko.
  • Fundusze PE/VC w przeciwieństwie do typowych inwestorów finansowych są inwestorami aktywnymi, a nie pasywnymi.
  • Dzięki bliskiej współpracy ze spółkami portfelowymi (strategia, dobór kierownictwa wyższego szczebla, fuzje i przejęcia) fundusz PE/VC może bardziej elastycznie podchodzić do zarządzania spółkami i wywierać istotny wpływ na kierunek ich rozwoju, a tym samym na wartość spółki w przyszłości.

Etapy inwestycji

etapy inwestycji
Private Equity Venture Capital Buyout Zasiew Start-up Rozwój Wykupy Wiek przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej